12 konkrete tips for uformell vurdering

Malimo.no - konkrete tips til uformell vurdering, som et ledd i god TPO!Jeg er veldig opptatt av vurdering for læring. Elevene blir vurdert kontinuerlig, både formelt og uformelt. Uformell vurdering foregår gjennom samtaler, observasjon og ikke minst veiledning, og gir et minst like godt innblikk i elevens kompetanse. I tillegg ser vi hva som må arbeides mer med - helt nødvendig for å drive med god tilpasset opplæring.

Vi vet at en sluttvurdering ikke skal være et gjennomsnitt av de formelle vurderingene i løpet av et år, men snarere representere elevens kunnskap på det aktuelle tidspunkt.

Uformelle vurderingssituasjoner er viktige for elever som ikke får vist kompetansen sin i formelle vurderingssituasjoner. Hvis du gjennom timene avdekker at en elev har god kontroll på et emne, forteller om det, reflekterer og diskuterer, men ved den formelle vurderingen ikke klarer å vise sin kunnskap - hva gjør du da? Er en skriftlig oppsummering av kunnskap den beste måten å ha en formell vurdering på? Kan en muntlig prøve være bedre egnet for denne eleven?

Det er mange grunner til at elever ikke mestrer prøver og andre formelle vurderingssituasjoner. Det kan være en grunnleggende frykt og redsel for å ikke mestre, prestasjonspress, problemer med å formulere seg skriftlig - men kanskje kan det være så enkelt som at noe leit skjedde i friminuttet. Jeg har gjennomført prøver der en elev svarer med enkeltord, kruseduller og hull i arket, mens når vi snakker gjennom spørsmålene muntlig så kan eleven svare godt på alt! Problemet er ikke mangel på kunnskap, men formen på vurderingen.

I tillegg er det en vesentlig bakside av prøver, spesielt de regelmessige (f.eks ukesluttprøver). Slike gjør elevene lite bevisste på hva de skal lære i det store bildet, og gjør heller at fokuset ligger på å pugge enkeltting. Hvilken konsekvens får en slik tenkning? Da ligger fokuset på å huske noe til en prøve for å kunne gjenta det, og ikke på at vi er i kontinuerlig læring, er underveis og øver.

Jeg har prøvd å lage en liten samling med uformelle vurderinger. Ved å dokumentere den uformelle vurderingen over tid har man et minst like godt grunnlag for å foreta en sluttvurdering som basert på formelle vurderinger - kanskje til og med bedre?

1. Bygge på forkunnskap

Malimo.no - konkrete tips til uformell vurdering, som et ledd i god TPO!Før man begynner på et nytt emne kan man gi elevene noen påstander knyttet til tema. Elevene krysser av for om de er enige eller uenige. Dette gir deg en oversikt over forkunnskapene deres. Underveis, eller ved slutten av, emnet kan du levere ut lappene på nytt og se om de har endret mening etter å ha tilegnet seg ny kunnskap.

2. Tette igjen hull

Elevene skriver ned noe fra timen som de syns var forvirrende eller vanskelig. Her pleier jeg å understreke at de skal skrive noe jeg ikke har forklart godt nok. Etter dette kan du enten samle inn lappene og gå gjennom dem med elevene, eller elevene kan settes i grupper og dele "hullene" de følte jeg hadde i forklaringen min. Hvis du velger å sette elevene i grupper kan du benytte tiden de diskuterer til observasjon.

3. Spørsmål og svar - papirballversjon!

Dette er en av mine favoritter! Hver elev skriver ned ett spørsmål om noe fra timen/emnet, med navn. De skal krølle sammen papiret i en ball, og forsiktig kaste papiret gjennom klasserommet (målet er ikke å slå noen i svime!). Hver elev skal finne seg en papirball, og svare på spørsmålet skriftlig. Gjenta krøllingen og kastingen et par ganger, der elevene kan fylle ut ekstra informasjon på lappen de får (også med navn). Du kan samle inn lappene og gå gjennom. Hvis dere har en felles elektronisk læringsplatform kan hver elev skrive inn spørsmålet + svarene fra sin lapp, og alle kan lese gjennom!

4. Whiteboard

Elever deles inn i par og får et whiteboard hver (eventuelt et laminert A4-ark). De skal ikke se hva den andre skriver. Du stiller spørsmål fra emnet og de skriver svaret ned på tavlen. Du kan gjerne bruke svaralternativer. Elevene holder opp tavlene sine så du kan se dem, og få et overblikk over hvem som svarer rett. Etter de har vist frem tavlen sin skal de sammenligne med eleven de er i par med, og diskutere hvorfor svarene er riktig/gale.

5. Inngangs-/Utgangsbilletter

Elevene skriver svaret til et spørsmål læreren stiller enten på en post-it eller en annen lapp. Dette kan du gjøre når de kommer inn til timen og før de har lært om emnet (eller underveis), eller på slutten av timen når de er på vei ut. Begge deler går også an. Utgangsbilletter er en fin måte for å vurdere om du bør gå gjennom emnet på nytt.

6. Ett svar for hvert hjørne

Bruk smartboard eller tavle for denne uformelle vurderingen. Skriv ned ett (eller flere) spørsmål, med fire svar (ett riktig) på tavlen. Hvert hjørne i klasserommet representerer ett svar, og elevene skal stille seg der de mener det rette svaret er. Her er det viktig å følge med for de som bare "følger strømmen". Et annet alternativ er å stille spørsmålet på tavlen, men legge svarene i hjørnet. Elevene må sjekke alle hjørnene, diskutere med hverandre, og så velge hva de mener er riktig.

7. Grafisk fremstilling

Malimo.no - konkrete tips til uformell vurdering, som et ledd i god TPO!Denne uformelle vurderingen er flott for å lage seg en oversikt over et emne, eller bare en del av et emne. La elevene lime det inn i arbeidsboken sin, og så kan du se over dem. Jeg har lagt ut denne varianten på bokmål og nynorsk og ressursbiblioteket. De seks rutene består av noe eleven visste fra før, noe som var nytt, noe som er viktig å huske, plass til en enkel tegning/illustrasjon på et eksempel, å knytte det til noe de har lært før, og noe eleven er usikker på. Ruten som kan være mest krevende er den som går på å knytte emnet til noe man har lært før, her kan det være lurt å gi dem tips eller la elevene samarbeide.

8. Loggskriving

Å skrive logg er en velkjent aktivitet i klasserommene våre. Dette er en flott uformell vurdering som gir deg fortløpende tilgang til elevens "status" i et emne. La dem oppsummere innholdet i en time, i et emne, still dem innholdsspørsmål og oppfordre til refleksjon - ikke bare reproduksjon.

9. Ta og utveksle notater

Be elevene om å ta notater i en time (eller flere). Dette er ikke en ferdighet som kommer av seg selv, det er av og til vanskelig å vite hva man skal notere ned. Det er en god øving på å dra ut hovedinnholdet. Ved sluten av timen setter du elevene i par der de sammenligner notater og utfyller for hverandre. Dette gir deg et godt bilde på hva de har fått med seg.

10. Trille spørsmål

Lag en rekke spørsmål til emnet og nummerer dem fra 3 til 18, eller 2 til 12 - avhengig av om du vil elevene skal bruke to eller tre terninger. Sett dem i par, og gi dem terningene. De triller, og spørsmålet de får skal de i fellesskap svare på. De kan også gjøre oppgaven individuelt, men det er nyttig med en læringspartner for å hente frem kunnskapen igjen. Samle inn spørsmålene for å se hvordan de ligger an.

11. Pluss - minus - interessant

Denne uformelle vurderingen er lik mange av de andre nevnte. Gi elevene en lapp der de skal skrive ned noe de syns er bra med emnet, noe de syns er negativt, og noe de syns er ekstra interessant. Du kan også be dem skrive ned et spørsmål hvis de har det.

12. Tenk - Skriv - Tegn

Malimo.no - konkrete tips til uformell vurdering, som et ledd i god TPO!I denne aktiviteten skal elevene skrive ned og tegne det første som dukker opp når de tenker på dette emnet. Jeg har laget tre støtteark for slike aktiviteter, du finner dem på bokmål og nynorsk i ressursbiblioteket!

Hovedtanken er å oppsummere underveis og få et innblikk i hva elevene sitter igjen med på det tidspunktet. Det kan være lurt å be dem prioritere, og skrive om de viktigste tingene de tenker på.

Dette var noen av tipsene jeg har samlet og notert meg, men det er absolutt plass til flere! Fokuset i dette innlegget er ment å være på en formativ vurdering som tar elevene med videre. Vi foretar uformelle vurderinger kontinuerlig, men med å bruke det konkret som et virkemiddel for god tilpasset opplæring. Jeg vil utvide listen hvis jeg kommer over flere gode tips, og vil veldig gjerne ha ditt beste tips til konkret uformell vurdering i klasserommet!

Signature

Ferdig materiell knyttet til vurdering

Publisert: 28. september 2016
Endret: 10. august 2020

Les mer om...

Les mer om...

Les mer om...

Les mer om...

Les mer om...

Jentebøker? Guttebøker? Niks!


Deprecated: Filen Tema uten comments.php er foreldet siden versjon 3.0.0 med ingen alternativer tilgjengelig. Vennligst inkluder en comments.php-mal i ditt tema. in /nas/content/live/malimoas/wp-includes/functions.php on line 5613

6 kommentarer til “12 konkrete tips for uformell vurdering”

 1. Tusen takk for supre tips! Har et par spørsmål til noen av aktivitetene; Når det gjelder papirballversjonen, skal elevene skrive svarene sine på arket/papirballen? Ang trille spørsmål, har du da laget spørsmålene på forhånd?

  • Hei Kjersti! 🙂 Det finnes litt flere alternativer, tenker jeg. Papirballaktiviteten der skriver de svarene sine på arket/papirballen ja. Men jeg syns også det er nyttig at alle svarene blir notert ned etterpå, gjerne på It’s Learning eller lignende. Det kan også være greit med en muntlig aktivitet der dere snakker om svarene (noen kan jo være feil). Når de triller til spørsmål så har jeg av og til laget spørsmålene på forhånd, av og til lager elevene spørsmålene. Det å lage spørsmål til et emne krever også at man har en del forståelse! 🙂

 2. Mange supre tips her 🙂

  Andre måter å vurdere elevene uformelt og underveis på er:
  – Kahoot (egna til faktaspm med alternativer)
  – Fleip eller fakta (hvis du tror svaret er riktig, skal du stå – er det feil, skal du sette deg)
  – Erteposesamtale. Elevene står i ring (6-10 elever). Den første eleven har en ertepose i hånden og trekker en lapp med en igangsetter. «Vi har lært om vikingetiden. Jeg vet at…». Når h*n har sagt en ting, sendes erteposen videre. Det er lov å si pass. Etter 3 pass endres tema. Lærer kan fint observere.
  – IGP (eller think – pair – share) gjør det lettere for elevene å vise kunnskapen sin muntlig
  – Tommel opp – ned – bort. Har du forstått stoffet? Tommel opp. Etc. Mest slik at lærer kan endre kurs underveis i timen.
  – Legoklosser (rød-grønn-gul) på pulten. Grønn øverst betyr «oppgavene er passe vanskelige, jeg jobber godt». Gul betyr «jeg trenger hjelp til å forstå noe, men klarer å jobbe videre». Rød betyr «jeg kommer meg ikke videre uten hjelp fra lærer».
  – Kafèvandring. Det ligger ei problemstilling/en oppgave på hvert bord – evt kan
  skrives på papirduk. Gruppa skriver på arket – tanker rundt denne Etterpå skal medlemmene flytte seg til ny oppgave – der skal de fylle ut og komplettere det gruppa før har skrevet. Lærer går rundt, observerer, bidrar.
  – Gallerivandring (forutsetter forberedt tema/miniforedrag)
  Gruppa deles i to – deltakerne har gjerne hver sine tema
  To og to setter seg sammen, har kort eller langt foredrag
  for hverandre – etter fex fem/ti minutter skal «enerne»
  flytte et hakk videre. Gjentas. Lærer får masse tid til å observere hva elevene har lært.

 3. Her var det mange gode tips å ta med seg. Likte spesielt godt ideen å trille til spørsmål. Den blir fin å ta med seg i arbeidet med ny klasse.

 4. Jevnlig vurdering er viktig for å bevisstgjøre både eleven og læreren på elevens utvikling og hjelpe eleven videre!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *